Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

ARTIKEL 1:

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier inclusief machtiging volledig in te vullen en af te geven of op te sturen. Het lidmaatschap vangt aan op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangeven, enkel nadat Krav Maga Den Bosch het ingevulde inschrijfformulier heeft ontvangen. Een lidmaatschap bij Krav Maga Den Bosch heeft altijd een minimale duur van zes maanden. Een overeenkomst tussen Krav Maga Den Bosch en een Lid wordt na ommekomst van de termijn van zes maanden stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 2:

De betaling van de verschuldigde contributie per maand dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel uiterlijk bij het begin van een nieuwe maand. Betaling dient te geschieden via een incasso.

Indien betalingen op de hierboven omschreven wijze achterwege blijven, om welke reden dan ook, zal Krav Maga Den Bosch na een week het lid verzoeken zonder additionele kosten de contributie te voldoen. Indien na een week nogmaals een verzoek gedaan moet worden door Krav Maga Den Bosch, vanwege uitblijven van betaling, wordt 10,00 EUR extra inrekening gebracht. Het lid krijgt dan twee wekende gelegenheid het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken nog steeds niet heeft betaald is zij in verzuim en wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van het lid. Bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van

Krav Maga Den Bosch om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. Het lidmaatschap wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan tevens toegang tot de trainingen worden geweigerd, echter zonder dat verplichting tot betaling vervalt. De contributie welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Krav Maga Den Bosch worden aangepast. Het lid heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste

overeengekomen termijn op te zeggen indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren. In geen geval zal restitutie van contributie, kleding of materiaal etc. worden verleend.

ARTIKEL 3:

Krav Maga Den Bosch behoudt zicht het recht voor om trainingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is Krav Maga Den Bosch gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of enige restitutie.

ARTIKEL 4:

Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door minimaal 1 maand vooraf schriftelijk of per mail op te zeggen. Opzegging kan middels een brief of per mail met daarin vermelding van volledige naam en datum van opzegging. Deze opzegging dient te worden gezonden aan:

Ferry Liem
Balistraat 8
5215 AW ‘s-Hertogenbosch

info@kmdb.nu

Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, heeft Krav Maga Den Bosch het recht om het lid de toegang tot trainingen verder te ontzeggen, alsmede om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat hiermee de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.

ARTIKEL 5:

Het gebruik maken van apparatuur en materiaal is geheel voor eigen risico van het lid.

Krav Maga Den Bosch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

ARTIKEL 6:

Leden worden geadviseerd een toque en gebitsbescherming te dragen. De vrouwelijke leden worden geadviseerd tevens borstbescherming te dragen. Een goede verzekering dekt weliswaar de financiële consequenties, maar nooit het verdere leed.

Normale sportschoenen voor binnensport zijn prima, maar hebben toch vaak wat nadelen (scherpe randen, onvoldoende steun, etc.) Krav Maga Den Bosch adviseert daarom het gebruik van worstelschoenen/ freefightschoenen. Om te voorkomen dat er verkeerde materialen worden aangeschaft kan er altijd beter eerst contact worden opgenomen met de instructeur. De instructeur kan adviseren, zodanig dat teleurstellingen en kosten kunnen worden voorkomen. Leden van Krav Maga Den Bosch zijn verplicht een WA verzekering af te sluiten. Schade die eventueel wordt toegebracht aan anderen wordt hiermee meestal gedekt.

Privacyverklaring

Krav Maga Den Bosch respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld, In deze privacyverklaring geef ik informatie over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Voor wie

Deze privacyverklaring is voor de bezoeker van de website en eventueel de invuller van het contactformulier, de leden van Krav Maga Den Bosch en voor de personen die actief informatie vragen via telefoon, persoonlijk, via mail, WhatsApp, Facebook, of via een ander communicatie middel.

Welke gegevens en welk doel

Ik verwerk uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan mij verstrekt en ik verwerk niet meer gegevens dan die daarvoor nodig zijn of u aan mij verstrekt.

Persoonsgegevens die ik verwerk

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Rekeninggegevens

Bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk e/o gevoelige persoonsgegevens

 • Medische gegevens

Uw persoonsgegevens worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om contact met u te kunnen opnemen
 • Voor het verrichten van de aangeboden diensten
 • Voor het versturen van informatie, wijzigingen, uitnodigingen
 • Voor het adviseren over de af te nemen diensten
 • Voor het veilig kunnen begeleiden van leden
 • Voor het incasseren van gelden (contributie en producten)
 • Klantonderhoud en/of klantbehoud

Verstrekking aan derden

Alleen wanneer u lid bent van Krav Maga Den Bosch en ingeschreven staat bij de IKMF Nederland kunnen wij uw voor- en achternaam en u e-mail adres verstrekken aan de IKMF Nederland ten behoeve van een inschrijving voor een examen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij u daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wanneer een minderjarige via het contactformulier informatie opvraagt zal ik hem/haar alleen informeren en zijn/haar contactgegevens hiervoor gebruiken. Bij inschrijving verwerk ik alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger, of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

KMDB zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk met een minimum van 7 jaren, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld of waarvoor toestemming is gegevens.

Beveiliging

De gegevens die u aan Krav Maga Den Bosch verstrekt worden alleen door de eigenaar, de heer F.W. Liem, gebruikt en zullen alleen voor hem toegankelijk zijn via een beveiligde toegang.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt mij hiervoor telefonisch of per mail benaderen. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Krav Maga Den Bosch maakt op haar website geen gebruik van cookies.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring neem dan contact op via info@kmdb.nu

Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met mij uitkomen dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

[calendar id=”1361″]